مهمترین وظایف اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمان به شرح زیر است:

  • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
  • تهیه برنامه های کوتاه،میان و بلند مدت در راستای اهداف حوزه و نظارت بر حسن اجرای پروژه ها مطابق با برنامه زمانبندی آنها
  • نیازسنجی و برنامه ریزی جهت انجام مطالعات ، تحقیقات و پژوهش های لازم درراستای وظایف  و ماموریت حوزه با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری
  • همکاری در تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه ، اصلاح بودجه ، متمم و تفریغ بودجه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات مورد نیاز و نظارت بر اجرای آن        
  • نظارت بر پیاده سازی ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب، تطبیق وضعیت نیروی انسانی با آن و نیازسنجی و بکارگیری نیروی انسانی جدید از طریق اداره سرمایه انسانی
  • اقدام در جهت توسعه ، تعالی، توانمند سازی ، ایمنی و بهداشت کارکنان، همچنین انجام مراحل ترفیع ، ارتقاء و انتصاب کارکنان طبق مقررات و اختیارات تفویضی
  • نظارت بر انظباط اداری کارکنان و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع
  • نظارت بر ارتباط اداری سازمان با اشخاص حقوقی یا حقیقی از لحاظ مکاتبات با رعایت مقررات مربوط به مکاتبات اداری
  • بررسی و تجدید نظر در سیستم ها و روش های انجام کار به منظور جلوگیری از دوباره کاری در جهت بهبود و بالندگی با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری
  • جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی عملکرد سازمان با هماهنگی حوزه های مرتبط