مهمترین وظایف اداره مالی و اقتصادی به شرح زیر است:

  • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
  • نظارت برکلیه امور مالی ،اقتصادی و سرمایه گذاری با توجه به ضوابط تعیین شده و اختیارات تفویض شده
  • بررسی و ارائه طرح های اقتصادی متناسب ومنابع درآمدی پایدار با همکاری معاونت مالی و اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری شهرداری
  • اقدام در جهت جذب سرمایه گذاران به منظور سرمایه گذاری
  • تهیه و تنظیم اعتبارهای مصوب و پیش بینی اعتبارهای آینده و کنترل جذب بودجه سال جاری
  • نظارت بر انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت و نیز تهیه و تنظیم کلیه اسناد معامله و قراردادها
  • نظارت و مدیریت بر حفظ و نگهداری اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول
  • نظارت بر تعیین نحوه انجام و ارجاع کار و برآورد قیمت کارشناسی برای انجام پروژه ها با رعایت ضوابط مربوطه
  • بررسی و پیشنهاد منابع جدید درآمدی پایدار در حوزه کاری سازمان