• اصل احترام و اعتماد
  • اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری
  • اصل شفافیت
  • اصل تعهد و وفاداری به سازمان
  • اصل به کارگیری مهارت و تخصص
  • اعتقاد به کار، نوآوری و خلاقیت
  • کوشش در راستای ارتقاء مستمر دانش و تخصص