دکتر سعید شعرباف تبریزی

شهردار کرمان؛ رئیس شورا

دکتر وحید خطیبی

               رئیس هیئت مدیره سازمان؛ عضو شورا

دکتر مسعود ترک‌زاده

رئیس پارک علم وفناوری استان؛ عضو شورا

دکتر بهنام قوامی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر؛ عضو شورا

دکتر وحید ستاری نائینی

عضو هیئت علمی و معاون مدیریت امور فناوری اطلاعات دانشگاه شهید باهنر؛ عضو شورا