دکتر وحید خطیبی

   معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری
             رئیس هیئت مدیره

مهندس حیدر هادی زاده

مدیر عامل سازمان
 عضو هیئت مدیره

دکتر محمدمهدی فقیه

 

رئیس مرکز تخصصی آپای استان
عضو هیئت مدیره