توسعه و ساماندهی نرم‌افزارها و سامانه های مستقر در شهرداری کرمان

راه اندازی سرویس های الکترونیک شهروندی در بخش های مختلف مدیریت شهری

تلاش برای تحقق شهر الکترونیک و پایه ریزی برای حرکت به سمت «کرمان هوشمند»

حمایت از طرح های پژوهشی حوزه فناوری اطلاعات مرتبط با مدیریت شهری