همگام با توسعه و پیشرفت همه جانبه جوامع، نقش فناوری اطلاعات در کلیه بخش های مدیریت شهری نیز اهمیت روزافزونی یافته است.شهرداری کرمان نیز در راستای ساماندهی سامانه های ارتباطی و زیرساختی فناوری های اطلاعاتی، در سال 1383 اقدام به تاسیس سازمان آمار و فناوری اطلاعات نمود. این سازمان با توجه به اهداف و ماموریتهایی نظیر : مطالعات برنامه ریزی استراتژیک و اجرایی و کنترل و ارزیابی پروژه های مربوط و امور خدمات کاربردی در سال 97 به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر نام داد .