فرایند درخواست دسترسی به نرم افزار – اینترنت در اتوماسیون اداری شهرداری کرمان

 

راهنمای ایجاد فرم درخواست دسترسی

گردش کار فرم درخواست دسترسی