حیدر هادی زاده

مدیرعامل 97 تا کنون

 

 

یدالله عرب نژاد

مدیرعامل 90 تا 93

 

عباس محسنی

مدیرعامل 86 تا 87

مهدی معین الدینی

مدیرعامل 85 تا 84

مرتضی عرب نژاد

مدیرعامل 93 تا 97

 

عباس نظری

مدیرعامل 87 تا 90

 

علیرضا ترابی

مدیرعامل 85 تا 86

 

 

محمد جواد سلطانی نژاد

مدیرعامل 83 تا 84