تمامی خدمات نرم افزاری شهرداری کرمان برعهده این معاونت می باشد . این معاونت با بهره گری از ظرفیت کارشناسان خبره خود و با اتکا به آخرین متدهای مهندسی نرم افزار نسبت به استقرار و پشتیبانی پروژه های نرم افزاری شهرداری کرمان اقدام می نماید .
از جمله فعالیتهای شاخص این معاونت عبارتند از :

  • مطالعه ،بررسی و تهیه و تدوین متدولوژی ها ،روش ها و استانداردهای مهندسی نرم افزار و پرتال.
  • نظارت فنی بر پروژه های نرم افزاری و مبتنی بر وب
  • انجام آموزش های تخصصی نرم افزارهای تهیه شده.
  • توسعه خدمات مبتنی بر وب و پایگاه های اینترنتی و به روز رسانی آنها
  • شناسایی و پیشنهاد معماری سازمانی و اطلاعاتی مناسب و بومی برای شهرداری الکترونیکی و بازبینی مستمر آنها
  • نظارت و بررسی و تحلیل نیازهای جاری و آتی خدمات هوشمند شهرداری کرمان و پیشنهاد راهکارهای مناسب.
  • نظارت و طراحی و مدل سازی سیستم اطلاعات مکانی مورد نیاز خدمات الکترونیکی هوشمند.
  • بسط و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات الکترونیک در شهرداری
  • توسعه خدمات الکترونیک و هوشمند شهرداری
  • بررسی، نیازسنجی ،توسعه و یکپارچه سازی سامانه ها و خدمات الکترونیکی شهرداری