سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمان برآن است تا با بکارگیری توان علمی کادر تخصصی خود و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، نسبت به شناسایی نیازها و ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات اقدام نموده و نسبت به پیاده‌سازی و  ارائه خدمات الکترونیک اقدام نماید .

ما می‌خواهیم با طراحی و ایجاد زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری کرمان،

قطب تصمیم سازی

تحقق بخش حکمروایی هوشمند

و شریک درآمدزایی پایدار  باشیم .