تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

چشم انداز سازمان

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمان برآن است تا با بکارگیری توان علمی کادر تخصصی خود و همچین بهره گیری از ظرفیت پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،نسبت به شناسایی نیازها و ایجاد زیرساختهای فناوری اطلاعات اقدام نموده و نسبت به پیاده سازی و  ارائه خدمات الکترونیک اقدام نماید .

برنامه های آتی:

توسعه و ساماندهی نرم افزارها و سامانه های مستقر در شهرداری کرمان

راه اندازی سرویس های الکترونیک شهروندی در بخش های مختلف مدیریت شهری

تلاش برای تحقق شهر الکترونیک

آموزش کارکنان و کاربران سامانه فعال شهرداری کرمان

حمایت از طرح های پژوهشی حوزه فناوری اطلاعات مرتبط با مدیریت شهری