تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

ماموریتهای سازمان

ما می خواهیم با طراحی و ایجاد زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری و سازمانهای مربوطه

 

    قطب تصمیم سازی

 

         تحقق بخش "حکمرانی خوب"

 

               شریک درآمدزایی پایدار   باشیم .

 

ماموریت سازمان فاوا بعنوان مرکز تخصصی فناوری اطلاعات ، راه اندازی بسترهای لازم برای ایجاد شهر هوشمند ، ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان ، فراهم سازی ابزارهای اطلاعاتی و آماری مناسب جهت سهولت در تصمیم سازی ها و همچنین کمک در درآمدزایی پایدار از طریق بسترهای ICT  و سیستم های دریافت و جمع آوری درآمدهای شهری سایر واحدها می باشد .