تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

فعالیتهای سازمان

•    مدیریت تهیه ، اجرا و بروزرسانی معماری سازمانی و طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری
•    مدیریت تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضعی فناوری اطلاعات و ارتباطات از قبیل :طرح ایجاد و توسعه مراکز داده و زیرساخت های ارتباطی ،مدیریت امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات ، بلیط الکترونیک و رصدخانه شهری در چارچوب طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری
•     مدیریت طراحی، ایجاد، بهره گیری، نگهداری و توسعه زیرساخت های ارتباطی میان شهرداری، ادارات خدمت رسان شهر و سایر شهرداری های استان با استفاده از فناوری های نوین.
•    جمع آوری ،ذخیره ،ارزیابی، تفسیر و تحلیل ،بازیابی و اشاعه اطلاعات با استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل داده                به منظور کشف الگوهای معتبر و روابط در مجموعه داده های بزرگ.
•    مدیریت طراحی و ایجاد سامانه های الکترونیکی و پنجره واحد شهری برای ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان
•    مدیریت طراحی ، ایجاد ، راه اندازی و نگهداری سامانه های اطلاعات مکانی (GIS) و تکمیل لایه های مختلف اطلاعاتی موردنیاز مدیریت شهری
•    آموزش شهروندی و ارتقای آگاهی های عمومی در زمینه شهر و شهرداری الکترونیک و بسترسازی لازم به منظور جلب مشارکت های عمومی
•    ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به سایر شهرداری ها  و ارگان ها،
•    مکانیزه کردن سیستم های موجود و مورد نیاز شهرداری نظیر حقوق و دستمزد، حسابداری ، انبار ،اموال و ..
•    راه اندازی و مدیریت سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی GIS،و بانکهای اطلاعاتی نقشه ای در شهرداری و نرم افزارهای مربوطه
•    ارائه خدمات تخصصی و فنی به سازمان، شرکتها ،موسسات تابعه شهرداری،
•    پشتیبانی همه جانبه کلیه فعالیتهای رایانه ای در شهرداری