تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

ارزشها

•    اصل احترام و اعتماد
•    اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری
•    اصل شفافیت
•    اصل تعهد و وفاداری به سازمان
•    اصل به کارگیری مهارت و تخصص
•    اعتقاد به کار، نوآوری و خلاقیت
•    کوشش در راستای ارتقاء مستمر دانش و تخصص