تماس با ما :32225974_034        email:fava@kermancity.ir

مدیران سابق

1-    مهندس مرتضی عرب نژاد -  سالهای خدمت           93- 97
2-    مهندس یدالله عرب نژاد –     سالهای خدمت     90-93
3-    مهندس عباس نظری –          سالهای خدمت     87-90
4-    مهندس عباس محسنی-       سالهای خدمت        86-87
5-    مهندس علیرضا ترابی -       سالهای خدمت        85-86
6-    مهندس مهدی معین الدینی -     سالهای خدمت    84-85
7-    دکتر محمدجواد سلطانی نژاد -    سالهای خدمت    83-84